A A A

Regulamin

1. Klub oprócz prowadzonej działalności statutowej prowadzi zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla chłopców i dziewcząt w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej.

2. Zajęcia prowadzone są w oparciu o posiadane możliwości lokalowe i szkoleniowe.

3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o zawartą umowę z Urzędem Miasta Radlin na prowadzenie zadania publicznego.

4. Uczestnicy zajęć rekreacyjnych nie są członkami klubu.

5. Udział dzieci w zajęciach odbywa się na podstawie wyrażonej pisemnej zgody przez rodzica.

6. Za udział dziecka w zajęciach pobierana jest składka w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

7. Brak uregulowania składki do 15. dnia każdego miesiąca skutkuje skreśleniem dziecka z udziału z dalszych zajęć.

8. Nie stosowanie się dziecka do zaleceń trenera skutkuje skreśleniem.

9. Klub odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od chwili przejęcia przez instruktora do chwili zakończenia zajęcia.

10. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka 10 minut przed ustalonym terminem zajęć i odbioru bezpośrednio po jego zakończeniu.

11. Dziecko uczestniczące w zajęciach posiada ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie prowadzonych zajęć.

12. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe chłopców traktowane są jako wstępna selekcja do Klubu.

13. Rodzic zapisując dziecko na zajęcia wyraża zgodę na publikowanie jego i dziecka danych i wizerunku wynikających z potrzeb klubu.

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo